-
4. Grandes Peixes

Nesta sección de grandes peixes faremos referencia a dúas especies que pola súa situación e problemáticas no mar, similares ás dos cetáceos, nos levaron a consideralas como especies a ter en conta nos nosos estudos e nas accións de divulgación:

 

4.1. MOMO (Cetorhinus maximus)

 

4.2. PEIXE RODA (Mola mola)

-
-