Definicion e Obxectivos do Voluntariado

Definición.- Voluntario e a persoa que, por elección propia, dedica unha parte do seu tempo a acción solidaria, altruísta, sen recibir remuneración por isto.


Unha definición mais especifica podería ser a seguinte:


Un voluntario es una persona (...) que participa en un proceso de aprendizaje personal, social y/o intercultural realizando actividades que aportan soluciones dirigidas a satisfacer nuevas necesidades o creando nuevos enfoques para resolver problemas ya existentes, con lo cual participa en el proceso de cambio de la sociedad y que participa activamente en proyectos dirigidos al bien común, sin fines lucrativos (...)".


(SGVSO - Potential Development of Voluntary Service Activities )


Os catro alicerces onde se asenta o concepto de voluntariado son voluntariedade, solidariedade, acción e organización.


- Voluntariedade: O voluntariado ten que ser o resultado dunha libre elección, una opción ética, persoal y, por suposto, gratuíta, que non agarda retribución ou recompensa material algunha. A recompensa que percibe o voluntario/a é a satisfacción persoal nas súas motivacións.


- Solidariedade: A acción voluntaria só existe cando incide noutras persoas, cando o su interese é colectivo, xeral e público. Tratase de dar resposta a necesidades sociais. É un compromiso solidario para mellorar a vida colectiva.


- Acción: O Voluntariado é acción. Se queda só nun valor ético non ten sentido. Hai que enfrontarse a os problemas e as necesidades, e para isto é imprescindible a acción.


- Organización: O obxectivo do voluntariado é mellorar a realidade, transformar o mundo e por isto só se pode traballar unindo forzas de forma organizada. Por isto, a acción voluntaria ten que ser una acción colectiva, organizada, sistemática, que funcione a través de asociacións o fundacións.


Obxectivos do voluntariado


As actuacións do voluntariado poderán ter múltiples características, aínda que esta diversidade se engloba nunha serie de obxectivos comúns, en sintonía cos conceptos da definición. Deste xeito, podemos citar como obxectivos globais do voluntariado os seguintes:


a. Contribuír a eliminar os obstáculos que impidan a igualdade, eliminando calquera tipo de violencia y favorecendo o avance da sociedade.

b. Promover os valores sociais, culturais, deportivos y ecolóxicos.

c. Previr e remover as situacións causantes de feitos que producen exclusión.

d. Promover a defensa dos dereitos e intereses dos cidadáns.

e. Desenvolver programas en las áreas de interese xeneral con especial incidencia en el ámbito educativo y sociocomunitario.


Seguindo estes puntos, establecese un marco de definición e actuación estable e compartido por todas as entidades de acción voluntaria, homoxeneizando as múltiples iniciativas que aparecen no campo do voluntariado e a actuación social/ambiental do noso pais.

-
-