Proba xenérica

2. Cando estamos realizando un estudio de cetáceos a bordo dunha embarcación, cada vez que realizamos un avistamento debemos:

a) achegarnos sempre ós animais para para velos de preto.

b) gritar moi alto, para que nos escoiten e se achegen ó barco.

c) Interferir o menos posible no seu comportamento e recoller toda a información necesaria.

d) abandoar inmediatamente a zona.

11. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, pertence aos seláceos, é dicir que son peixes con cartílago e sen.

a) aletas

b) ganas

c) óso

d) pelos

EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


EA5.- A educación ambiental pretende


a) un cambio social baseado na construción de un novo sistema de valores respectuoso co medio.


b) un desenrolo de tecnoloxías cara un maior impacto ambiental das actuacións humanas.


c) modificar as condutas do ser humano a prol do medio ambiente, baseándose en sancións ou penalizacións como vía de actuación.


d) O incremento da produción en masa dos sistemas industriais.


23. O mellor xeito de inmobilizar a unha tartaruga é:

a) Inmobilizar as aletas facendo forza ata que se relaxe
b) Voltearla sobre un pneumático
c) Utilizar cabos ou cinchas ao redor das aletas
d) Colocala nunha caixa adecuada ao seu tamaño e que restrinxa os seus movementos ao mínimo

EA8.- A Educación Ambiental formal dentro dos contidos educativos oficiais ten un carácter


a) Puntual


b) Transversal


c) Anual


d) Unidiscilplinar


EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


26. A principal diferenza entre os eritrocitos de mamíferos e os de réptiles, é que os de réptiles?

a) ... son máis grandes
b) ...posúen núcleo
c) ...teñen forma de estrela

d) ...transportan nitróxeno no canto de osíxeno

EA2.- A educación ambiental ten por obxectivos:


a) Concienciar a sociedade e axudala a adquirir maior sensibilidade sobre o medio ambiente en xeral e os problemas conexos.


b) Influír na sociedade para potenciar un consumo que implique un maior desenrolo económico como base da prosperidade do ser humano.


c) Introducir na sociedade novos valores éticos baseados na autosatisfaccion e o emprego indiscriminado dos recursos naturais.


d) Impedir que a sociedade desenvolva unha capacidade de avaliación dos problemas medioambientais actuais.


EA3.- ¿Cales son os compoñentes da educación ambiental?


a) Estudio físico-químico da realidade, avaliación de problemas técnicos, actuacións de enxeñeria na resolución da problemática concreta.


b) Descrición da problemática ambiental, xurídica dos problemas, potenciacion de sancións administrativas ou penais co fin de solucionar os danos ocasionados.


c) Avaliación dos efectos do impacto sobre a sociedade,estudo de iniciativas para a mellora da calidade de vida de colectivos afectados, intervención social.


d) Base de fundamentos ecoloxicos, concienciación conceptual da sociedade , investigación e avaliacion de problemas, capacidade de acción.


Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-