Proba xenérica

EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


EA5.- A educación ambiental pretende


a) un cambio social baseado na construción de un novo sistema de valores respectuoso co medio.


b) un desenrolo de tecnoloxías cara un maior impacto ambiental das actuacións humanas.


c) modificar as condutas do ser humano a prol do medio ambiente, baseándose en sancións ou penalizacións como vía de actuación.


d) O incremento da produción en masa dos sistemas industriais.


EA8.- A Educación Ambiental formal dentro dos contidos educativos oficiais ten un carácter


a) Puntual


b) Transversal


c) Anual


d) Unidiscilplinar


3. ¿Cal dos seguintes factores é o que máis condiciona a detección dos animais no mar e a realización dun avistamento?.

a) a eslora do barco.

b) a experiencia do patrón.

c) a cor dos nosos zapatos.

d) o estado do mar (vento, ondas…)

13. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, ten, como todas as quenllas, no lombo

a) dúas aletas dorsais

b) unha aleta dorsal

c) unha chepa

d) unha espiña

EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


EA1 .- A educación ambiental se define como:


a) Un proceso pedagóxico dirixido a continuar unhas pautas de desenrolo axeitado ao mesmo tempo que se protexe, preserva e conserva os sistemas de soporte vital do planeta.


b) Un proceso pedagóxico dirixido a primar unhas pautas de produción intensiva que xeren a riqueza necesaria para arranxar os danos producidos ao medio ambiente.


c) Un proceso pedagóxico dirixido a minimizar o desenrolo do ser humano a favor da preservación do medio ambiente do planeta


d) Un proceso pedagóxico dirixido a ignorar as variables medioambientais e produtivas xa que ambas non teñen relación para o desenrolo do ser humano.


20. Os tres factores fundamentais a controlar na Síndrome de Varamento son:

a) Calor, Inanición e Hiperexcitabilidad
b) Compresión, Hipertermia e Tensión
c) Flotación, Hipotermia e Excesiva Relaxación
d) Ningunha das anteriores é correcta


6. O emprego de técnicas de mostraxe acústica durante a realización das mostraxes cetolóxicas a bordo nos permite.

a) saber qué están decindo os golfiños.

b) cantarlle unha canción ás baleas.

c) rexistrar a presencia de animais que están moi lonxe ou sumergidos e que non podemos detectar a través da observación..

d) Emitir sons para asustar ós cetáceos e conseguir que abandonen a zona de estudio.

EA3.- ¿Cales son os compoñentes da educación ambiental?


a) Estudio físico-químico da realidade, avaliación de problemas técnicos, actuacións de enxeñeria na resolución da problemática concreta.


b) Descrición da problemática ambiental, xurídica dos problemas, potenciacion de sancións administrativas ou penais co fin de solucionar os danos ocasionados.


c) Avaliación dos efectos do impacto sobre a sociedade,estudo de iniciativas para a mellora da calidade de vida de colectivos afectados, intervención social.


d) Base de fundamentos ecoloxicos, concienciación conceptual da sociedade , investigación e avaliacion de problemas, capacidade de acción.


Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-